Paušální výdaje podnikatelů v roce 2015

Paušální výdaje jsou nejjednodušším způsobem uplatnění výdajů v daňovém přiznání. Podnikatel totiž nemusí vést daňovou evidenci a výdaje stanoví procentem z dosažených příjmů.

Výše výdajových paušálů se odvíjí od druhu příjmu. Činí: 

  • 80 % z řemeslných příjmů a z příjmů z podnikání v zemědělství,
  • 60 % z volných, vázaných a koncesovaných živností,
  • 40 % z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti (maximálně však 800 000 korun),
  • 30 % z příjmů z pronájmu neprovozovaného podnikatelem (maximálně 600 000 korun).

Jestliže má podnikatel více druhů příjmů, musí pro různé druhy příjmů, uplatnit i různé procento výdajů. Jednotlivé druhy příjmů a výdajů z podnikání se nesmí sčítat a ani nejde na některé uplatnit výdaje skutečné a na jiné paušální. Kombinace je povolena jen u příjmů z podnikání a současném. Jedná se totiž o samostatné dílčí základy daně z příjmů. 

V paušálu jsou obsaženy veškeré výdaje podnikatele, včetně mezd, odpisů majetku, sociálního a zdravotního pojištění.

Co evidovat?

Podnikatel může dál dobrovolně vést daňovou evidenci nebo evidovat jen veškeré příjmy, pohledávky, výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a platby pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Plátce DPH může uplatnit paušální výdaje, ovšem musí nadále uschovávat daňové doklady a vést evidenci pro účely DPH.

Kdo nemůže uplatnit výdaje paušálem?

Výdaje procentem z příjmů neuplatňují:

  • spoluvlastníci majetku, jejichž příjmy a výdaje nejsou rozděleny podle spoluvlastnických podílů,
  • členové společnosti dle § 829 nového občanského zákoníku (do roku 2013 účastníci sdružení bez právní subjektivity), kteří nemají příjmy a výdaje rozděleny rovným dílem.

Jak začít s paušálními výdaji?

Přechod na paušální výdaje je třeba naplánovat, a to nejlépe před podáním daňového přiznání za předchozí období. Jestliže tak podnikatel neučiní, musí podat daňové přiznání dodatečné a upravit základ daně o pohledávky, závazky a zásoby vykázané k 31.12. Pohledávky a zásoby základ daně zvyšují, závazky naopak snižují. Základ daně neovlivní nespotřebovaný materiál a drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tisíc korun, uvedený do užívání na konci předchozího zdaňovacího období. Z dodanění bude bohužel vyměřeno penále.

Pokud však podnikatel neevidoval k 31. 12.  žádné pohledávky, závazky ani zásoby, nic nebrání bezproblémovému přechodu na uplatnění výdajů paušálem.

Od roku 2014 a nadále i v roce 2015 nastala jedna velká změna, kterou si musí každý podnikatel uvědomit. Upozorňuji na to, že kdo uplatňuje výdaje paušálem, nemůže uplatňovat při podání daňového přiznání odpočty na své nezletilé děti.